Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu „Kuracjasokowa.pl”

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który jest również wzorcem umownym dla Usług, jego zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z Usług.
 2. Serwis – strona internetowa Usługi znajdująca się pod adresem www.kuracjasokowa.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralną część.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.kuracjasokowa.pl.
 4. Produkt – każdy kupiony produkt lub kupiona kuracja / receptura sokowa.
 5. Właściciel – podmiot będący właścicielem Serwisu, Joanna Karpińska e-life z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasna Rola 42/46, posługujący się regonem 812618119 oraz nipem 955-19-34-341.
 6. Administrator Serwisu – Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu: Joanna Karpińska e-life z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań, REGON 812618119, NIP 955-19-34-341
 7. Inspektorem ochrony danych w kuracjasokowa.pl jest Pan Wojciech Bednarski, adres e-mail: IODO@kuracjasokowa.pl
 8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu, spełniająca wymagania określone Regulaminem.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług przez Serwis na rzecz Użytkownika w formie i zakresie jakie zostały przedstawione w Serwisie.
 10. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Serwisu w wybranym okresie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Właściciela i/lub Administratora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu, stanowią własność Właściciela i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Właściciela na Użytkownika wyżej powołanych praw autorskich w części lub w całości.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników i in. osoby trzecie.
 4. Usługodawca Serwisu ma prawo do przerw technicznych w udostępnianiu Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

§3. Warunki techniczne

Do korzystania z usług kuracjasokowa.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 2. Dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 3. Aktywne połączenie urządzenia z siecią Internet;
 4. Prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt b powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej, Windows, Linux oraz mobilne: Windows Phone, Android, iOS
 5. Prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w b pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
 6. Włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt e. powyżej, akceptacja plików Cookie;
 7. Włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt e. powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 8. Prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt b. powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

§4. Warunki formalne

 1. Użytkownikiem może zostać osoba:
  1. pełnoletnia lub niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów;
  2. która zaakceptowała Regulamin;
 2. Niektóre z usług kuracjasokwa.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. posiadają konto w Serwisie kuracjasokowa.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie kuracjasokowa.pl;
  2. opłacili poszczególne usługi kuracjasokowa.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony;
  3. przed przystąpieniem do korzystania z usług kuracjasokowa.pl stanowiących przygotowane kuracje sokowe ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do ich stosowania, ponadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z kuracji sokowych przygotowanych dla nich w ramach usługi kuracjasokowa.pl.
 3. Konto w Serwisie kuracjasokowa.pl może posiadać Użytkownik, który dokonał rejestracji, a w szczególności zdefiniował unikalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Serwisu kuracjasokowa.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w adres e-mail.

§5. Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie; nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim;
 3. Usługi świadczone przez Serwis przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych lub zarobkowych.
 4. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług kuracjasokowa.pl, z uwagi na charakter ich świadczenia, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (słownie: czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez e-life Joanna Karpińska o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi w ramach korzystania z sieci Internetu i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§6. Usługi serwisu kuracjasokowa.pl świadczone odpłatnie

 1. Usługami kuracjasokowa.pl świadczonymi Użytkownikowi odpłatnie są:
  1. przygotowane kuracje sokowe (kupione kuracje) składające się z odpowiedniej ilości przepisów na świeże soki, w zależności od wybranej przez Użytkownika kuracji oraz wykupionego przez Użytkownika czasu trwania kuracji;
  2. przygotowana lista zakupów dostosowana do wybranej przez Użytkownika kuracji
  3. produkty dostępne w sklepie (kupione produkty);
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że dostęp do wykupionej wcześniej kuracji sokowej jest dostępny w Serwisie wyłącznie przez okres 40 (słownie: czterdziestu) dni od dnia aktywowania okresu odpłatnej usługi kuracjasokowa.pl, zaś po upływie tego okresu Administrator może usunąć historię wykupionej/wykupionych kuracji.
 3. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług kuracjasokowa.pl (kupione kuracje) nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (słownie: jednej) doby i nie później niż w 6 (słownie: sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego przez Użytkownika Abonamentu.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi w ramach Sklepu (kupione produkty) rozpoczyna się w momencie umieszczenia wybranego produktu w koszyku, a następnie postępowania zgodnie z instrukcjami:
  1. wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych;
  2. zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok;
  3. przyjęcie zamówienia Użytkownika dotyczące kupionych produktów zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji adres e-mail.
  4. potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia;
  5. aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionych Produktów.
 5. Indywidualne kuracje sokowe są i będą przygotowywane w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

§7. Cennik i sposoby płatności:

 1. Użytkownik Sklepu dokonuje płatności za zakupione Produkty (kupione produkty) w wybrany przez siebie sposób tj: w przypadku realizacji Zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską:
  1. płatność kartą online w momencie złożenia zamówienia (za pośrednictwem konta PayU);
  2. płatność przelewem online w momencie złożenia zamówienia (za pośrednictwem konta PayU);
  3. płatność zwykłym przelewem;
 2. Użytkownik Sklepu dokonuje płatności za zakupione Produkty (kupione kuracje) poprzez dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem Systemu PayU w wybrany przez siebie sposób:
  1. płatność kartą online w momencie złożenia zamówienia (za pośrednictwem konta PayU);
  2. płatność przelewem online w momencie złożenia zamówienia (za pośrednictwem konta PayU);
  3. płatność zwykłym przelewem;
 3. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 4. Po wybraniu Abonamentu Użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego formularza transakcji.
 5. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym;
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem;
  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU;
 6. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU, zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 7. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu, konto Użytkownika zostanie automatycznie aktywowane.
 8. Jeżeli aktywacja nie nastąpi najpóźniej do drugiego dnia roboczego po dokonaniu płatności, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@kuracjasokowa.pl.
 9. Aktualny cennik kupionych produktów (kuracje) dostępny jest tutaj, natomiast aktualny cennik dotyczący zakupionych produktów (produkty) dostępny jest na poświęconej temu produktowi stronie.
 10. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

§8. Dostawy produktów

 1. Dostawy produktów zakupionych przez Użytkownika w Sklepie (kupione produkty) są realizowane na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu wg poniższych zasad płatności:
  1. przesyłka kurierska: 16,90 zł;
  2. poczta Polska: 12,90 zł;
 2. Dostawy produktów zakupionych przez Użytkownika w Sklepie (kupione kuracje) są realizowane poprzez potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Właściciela nie wcześniej niż w ciągu 1 (słownie: jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego przez Użytkownika Abonamentu
 3. Przybliżony czas realizacji zamówienia:
  1. w przypadku produktów zakupionych przez Użytkownika w Sklepie (kupione produkty) są to 3-4 dni robocze;
  2. w przypadku produktów zakupionych przez Użytkownika w Sklepie (kupione kuracje) jest to 1 (słownie: jedna) doba i nie później niż w 6 (słownie: sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego przez Użytkownika Abonamentu.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu:
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  b. rozliczenia płatności za Usługi,
  c. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter)
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  a. przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a także po zakończeniu korzystania z Usługi w zw. z rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a także do ich poprawiania
 5. Właściciel i/lub Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników korzystających z usług kuracjasokowa.pl, w szczególności w przypadku podania danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie kuracjasokowa.pl, w celu świadczenia usług Serwisu kuracjasokowa.pl oraz w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych Serwisu. Użytkownik ma możliwość wglądu w każdym momencie do przetwarzanych danych osobowych i może wyrazić sprzeciw na ich przetwarzanie.
 6. Przekazywanie przez Właściciela i/lub Administratora Serwisu danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika
 7. Przetwarzanie przez Właściciela i/lub Administratora Serwisu danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga uzyskania zgody Użytkownika.
 8. Wysyłanie przez Właściciela i/lub Administratora Systemu do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania zgody Użytkownika.
 9. Właściciel i/lub Administrator Systemu oświadcza, że przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne
 10. Właściciel i/lub Administrator danych oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług przez kuracjasokowa.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie aktywnego adresu konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami świadczonymi przez Serwis.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych podanych w procesie rejestracji w celu informowania o zmianach, uaktualnieniach, przerwach w działaniu Serwisu jak również w celu informowania o promocjach cenowych Serwisu lub innych działaniach promocyjnych oraz konkursowych Serwisu (np. poprzez newsletter).
 12. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych w celu oferowania usług i produktów osób trzecich, lecz tylko za pośrednictwem Serwisu (wykorzystywanie strony internetowej Serwisu i/lub newslettera do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Serwis jak i osoby trzecie).
 13. Serwis zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, na gromadzenie i przekazywanie firmom zewnętrznym i osobom trzecim danych ogólnych i statystycznych dotyczących ruchu na stronie Serwisu (w szczególności ilości użytkowników, ilości wyświetleń strony, płci, wielkości miasta itp.), jednak nie będą to jakiekolwiek dane osobowe w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 14. Serwis zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści pytań związanych z usługami kierowanych przez Użytkownika do Serwisu oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 15. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Serwisu, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych.
 16. W Serwisie kuracjasokowa.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług kuracjasokowa.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług kuracjasokowa.pl. Poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony poprzez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików „cookies” korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 17. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej kuracjasokowa.pl. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer.
  1. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest Administrator strony
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: przystosowania treści stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta Sklepu, optymalizacji używania stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają określić urządzenie Klienta Sklepu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb), tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz prowadzenia kampanii marketingowych
  3. W ramach funkcjonowania Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 18. Serwis wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” – są to pliki cookies, dające możliwość korzystania z usług, które są dostępne
   w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług, które wymagają uwierzytelniania w ramach działalności Serwisu
  2. pliki Cookiem są to pliki mające za cel zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w ramach funkcjonowania Serwisu;
  3. „wydajnościowe” – są to pliki cookies, które umożliwiają pozyskiwanie informacji na temat sposobu korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” są to pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego, koloru lub rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik itp.;
  5. „reklamowe” są to pliki cookies, które umożliwiają przekazanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.
 19. Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać
  na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 20. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz kontrahentów.

§10. Rozwiązanie umowy:

 1. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym ze strony Serwisu:
  1. może nastąpić w wyniku rażącego złamania warunków Regulaminu przez Użytkownika;
  2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie przysługuje mu zwrot przedpłaconego Abonamentu w całości ani w części;
 2. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika:
  1. może nastąpić w wyniku usunięcia przez Użytkownika konta w Serwisie;
  2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Serwisem lecz, nie przysługuje mu zwrot przedpłaconego Abonamentu w całości ani w części;
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Serwisowi o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń również w przyszłości.

§11. Reklamacje produktów:

 1. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zakupionych produktów na adres poczty elektronicznej: kontakt@kuracjasokowa.pl.
 2. Wraz z reklamowanym Produktem należy przesłać oryginał lub skan dokumentu zakupu.
 3. Reklamowany produkt prosimy fizycznie przesłać na adres: Poznań, ul. Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań
 4. Przesłany przez Użytkownika reklamowany Produkt powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczne przesłanie przesyłki i jej otrzymanie przez Sprzedawcę w stanie nienaruszonym.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu oraz przesyłki z reklamowanym Produktem.
 6. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Produkt wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad. Koszt dostawy nowego Produktu wymienionego na skutek uznanej reklamacji obciąża Sprzedającego.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust.3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

§12. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin może ulegać z ważnych powodów modyfikacjom i zmianom, z zastrzeżeniem prawa wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w przypadku zmian:
  1. warunków świadczenia usług kuracjasokowa.pl;
  2. warunków korzystania z usług kuracjasokowa.pl;
  3. zmianą funkcjonalności Serwisu kuracjasokowa.pl;
  4. obowiązujących przepisów prawa;
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie kuracjasokowa.pl, przy czym Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług kuracjasokowa.pl, w terminie jednego miesiąca od otrzymania przedmiotowej informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami kuracjasokowa.pl na podstawie art. 750 kc przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług kuracjasokowa.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy dla Właściciela rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 6. Regulamin nie przewiduje pozasądowego rozstrzygania sporów. Strony mogą jednak za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu, wybranemu przez siebie sądowi polubownemu. Dopuszcza się również rozstrzyganie sporów w trybie mediacji, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 8. Obsługa Serwisu dołoży wszelkich starań o jak najrzetelniejsze informacje, prawidłowość działania Serwisu, jednak nie bierze odpowiedzialności za wszelkie niedogodności związane z jego działaniem, ewentualne błędy lub brak efektów stosowania kuracji (zakupione kuracje).

Aktualizacja:22.05.2018